Statut

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie

Rozdział I:

Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Robaka w kancelarii notarialnej w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, w dniu 17 maja 2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Katowice. 2 3 4 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 5 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia. 6 Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji. 7 Celami Fundacji są: 1. Prowadzenie wszelkiej działalności, mającej na celu diagnozowanie, terapeutyzowanie i leczenie osób z depresją i innymi chorobami psychicznymi. 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, a szczególnie w ochronie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim i zawodowym. Strona 1 z 7

2 4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej. 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie społeczeństwa obywatelskiego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność zdrowotna, doradztwo zawodowe, naukowo-techniczne, oświatowe, kulturalne, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna rencistów, inwalidów i osób z zaburzeniami psychicznymi. 7. Ochrona i promocja zdrowia. 8. Pomoc społeczna. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 8 1. Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. 2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistów dla osób chorych, bądź z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla osób pogrążonych w depresji. 3. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i zawodowego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, w szczególności osób z zaburzeniami bądź chorych psychicznie. 4. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, w szczególności osób z zaburzeniami bądź chorych psychicznie. 5. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 6. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 9 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji. 10 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 11 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: a. darowizn, spadków, zapisów, b. dotacji i subwencji oraz grantów, c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. dochodów z majątku Fundacji, e. odsetek bankowych, f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, g. aukcji tradycyjnych i internetowych 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacje jej celów statutowych określonych w 7. Strona 2 z 7

3 12 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 13 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. 2. Fundacja nie ma prawa: 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji, lub pracownicy Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział IV: Działalność gospodarcza Fundacji. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 1. 18.11.Z DRUKOWANIE GAZET 2. 18.12.Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3. 47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4. 47.61.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5. 47.62.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET, ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6. 47.63.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7. 47.71.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 Strona 3 z 7

4 8. 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9. 58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 10. 58.12.Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP ADRESOWYCH TELEFONICZNYCH) 11. 58.13.Z WYDAWANIE GAZET 12. 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13. 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 14. 58.21.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 15. 58.29.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 16. 59.20.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 17. 73.12.B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 18. 73.12.C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 19. 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 20. 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 21. 77.40.Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 22. 79.90.C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 23. 82.99.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25. 85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji. 15 Rozdział V: Władze Fundacji. 16 1. Władzami fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Strona 4 z 7

5 Rozdział VI: Rada Fundacji. 17 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków. 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 18 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 19 Do zadań Rady należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 20 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, Strona 5 z 7

6 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Rozdział VII: Zarząd Fundacji. 21 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji. 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 22 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Rozdział VIII: Sposób Reprezentacji 23 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Fundacji. Rozdział IX: Zmiana Statutu 24 Strona 6 z 7

7 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Rozdział X: Połączenie z inną fundacją. 25 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 26 W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Rozdział XI: Likwidacja Fundacji. 27 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 28 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 29 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Strona 7 z 7
Nie powiemy Ci, że wszystko będzie dobrze, lecz spróbujemy wspólnie przejść tę trudną lekcję życia, by przyszłość była inna.